Projekt nádob

 

Popis projektu

Královéhradecký krajský úřad ve spolupráci s Centrem evropského projektování a společností EKO-KOM, a.s. realizuje projekt "intenzifikace tříděného sběru a zahuštění sběrové sítě na území Královéhradeckého kraje".

Cílem projektu je pomoci obcím, které o to mají zájem, zahustit sběrovou síť na tříděný sběr tak, aby byla snadno dostupná pro občany. Dovybavit obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit (papír, plasty, sklo) a pomoci ke splnění cílů krajského plánu odpadového hospodářství.

V rámci tohoto projektu jsou na žádost jednotlivých obcí zakoupeny kontejnery na tříděný sběr papíru, plastů a skla bílého nebo barevného. Tyto kontejnery jsou pak obcím zdarma zapůjčeny na dobu neurčitou. Tato nabídka je určena především pro obce, které dosud odpady netřídí, nebo pro rozšíření sběrné sítě o doposud netříděné komodity v obcích, které již odpady třídí.

O zápůjčce nádob je sepsána "zápůjční smlouva", ve které se obec zavazuje provozovat zapůjčené nádoby v systému tříděného sběru a starat se o ně. Dále se obec zavazuje, že do dvou let od podepsání zápůjční smlouvy pořídí vlastní nádoby a to tak, že na každé tři zapůjčené nádoby připadne jedna další nádoba na tříděný sběr, kterou obec zakoupí z vlastních prostředků.