Soutěž "Čistá obec"

Krajský úřad Královéhradeckého kraje ve spolupráci se společnostmi EKO-KOM a.s., ASEKOL s.r.o. v rámci naplňování cílů POH kraje a ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti odděleného sběru využitelných a nebezpečných odpadů vyhlašuje III. ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje.


Archiv výsledků soutěže za rok 2009

1.čtvrtletí/2009 2.čtvrtletí/2009 3.čtvrtletí/2009 4.čtvrtletí/2009 Celkové
výsledky

Archiv výsledků soutěže za rok 2008

1.čtvrtletí/2008 2.čtvrtletí/2008 3.čtvrtletí/2008 4.čtvrtletí/2008 Celkové
výsledky

Archiv výsledků soutěže za rok 2007

1.čtvrtletí/2007 2.čtvrtletí/2007 3.čtvrtletí/2007 4.čtvrtletí/2007 Celkové
výsledky

Archiv výsledků soutěže za rok 2006

1.čtvrtletí/2006 2.čtvrtletí/2006 3.čtvrtletí/2006 4.čtvrtletí/2006 Celkové výsledky

Soutěž o "Čistou obec" 2010


I. Období
Soutěž je vyhlášena na období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010. Pravidla soutěže budou celoročně k dispozici na internetových stránkách projektu www.cistykraj.cz. Slavnostní vyhlášení konečných výsledků proběhne nejpozději do 30. 4. 2011.

II. Účast
Soutěže se zúčastní všechny obce Královéhradeckého kraje.

III. Kategorie
Pro potřeby soutěže jsou účastníci rozděleni do tří skupin podle velikosti obce.

IV. Zvláštní ocenění
V rámci soutěže budou navíc udělena tři samostatná ocenění:

V. Hlavní soutěžní kritéria

VI. Způsob hodnocení
Hodnocení jednotlivých kritérií, proběhne pro každou kategorii zvlášť. Pro zvláštní ocenění jsou vypsána samostatná hodnotící kritéria.

Hodnocení soutěžních kritérií

Poznámky k hodnocení

Soutěžní dotazník bude nejpozději do konce roku 2010 rozeslán na všechny obce kraje a bude k dispozici na internetových stránkách www.cistykraj.cz. Soutěžní dotazník lze zaslat poštou, faxem nebo e-mailem organizátorovi soutěže:
Centrum evropského projektování
Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové
fax: 495 817 848, e-mail: info@cistykraj.cz nebo vostrezova@cep-rra.cz
Příjem vyplněných soutěžních dotrazníků probíhá do 20. února 2011. V případě nedodání řádně vyplněného dotazníku do 20. února 2011, bude při vyhodnocení počítáno s nulovými údaji.

Celkový výsledek bude počítán z dílčích hodnocení jednotlivých kritérií:

VII. Odměny
Na základě výsledků jednotlivých kritérií uvedených v bodě V. a po vyhodnocení dle bodu VI. budou ve všech kategoriích vyhlášena první tři místa a odměněna takto:

Ocenění "absolutní vítěz" a "skokan roku"

Ceny do soutěže obcí budou vítězům poskytnuty formou darovací smlouvy.

Zvláštní ocenění v rámci soutěže o Čistou obec – cena společnosti Asekol
Samostatně v rámci zpětného odběru elektrozařízení budou vyhlášena 1. místa ve všech kategoriích obcí. O cenu společnosti Asekol mohou soutěžit pouze obce zapojené v systému Asekol. Pro vyhodnocení výtěžnosti zpětného odběru elektrozařízení budou použita data ze systému společnosti Asekol, s.r.o. (poskytne systém Asekol, obce nemusí zasílat).

Obce na prvním místě v každé kategorii budou odměněny takto:

    Cena kolektivního systému ASEKOL
  • obec do 500 obyv.: 15 000 Kč*
  • obec do 5000 obyv.: 30 000 Kč*
  • obec nad 5000 obyv.: 45 000 Kč*


*Finanční výhra je poskytována společností ASEKOL, s.r.o. v plné výši.
Ceny budou zástupcům obcí předány na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. Místo a čas konání ceremoniálu budou včas oznámeny. Finanční prostředky budou účelově vázány a obec je může použít na úhradu nákladů spojených s oblastí nakládání s odpady, projektů v oblasti ochrany životního prostředí anebo k úhradě jiných nákladů vázaných k těmto oblastem.

Organizátor soutěže si vymezuje právo na změnu podmínek soutěže, zrušení soutěže a vyloučení města nebo obce v případě porušení pravidel.